REGULAMIN

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca (Usługodawca) „SENATOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź NIP: 7292603104, Regon: 100211857, KRS: 0000261585, e-mail: park@aia.pl, +48 535 987 742, 42 632 00 00
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – bilet elektroniczny, lub usługa prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 t. j.), zawarta pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bilety.aia.pl.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. Klient powinien posiadać jedną z najnowszych przeglądarek: Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Edge z włączoną obsługą ActiveX lub appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli. 
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny wskazanej przy Towarze. Wszystkie ceny wskazane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Wysyłka towaru następuje na adres poczty elektronicznej Klienta i  jest wolna od opłaty.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia (w tym w zakresie danych kontaktowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia, w szczególności adresu e-mail, na który ma zostać wysłany Towar oraz numeru telefonu), a następnie kliknięcie pola „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności, które są dostępne na stronie bilety.aia.pl, a także zapoznania się i akceptacji regulaminu obiektu, na którym będzie realizowana usługa lub bilet wstępu (pole golfowe lub park rzeźby).
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje fakturę VAT, która jest przesyłana automatycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient może również wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego, który zostanie przesłany w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 t. j.). rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

§ 4 Forma, płatności i realizacja 

 1. Towar otrzymywany jest w formie elektronicznej – jest generowany i dostarczany przez serwis bilety.aia.pl za pośrednictwem wiadomości email na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, niezwłocznie, od prawidłowego dokonania przez Klienta zapłaty za Towar i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 2. Płatność za zamówiony towar powinna być dokonana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24 na zasadach i zgodnie z regulaminem obowiązującym w tym serwisie na stronie https://www.przelewy24.pl/).
 3. Towar uznaje się za dostarczony w momencie poprawnego zakończenia transmisji danych związanej z wysyłką wiadomości email po stronie infrastruktury serwisu bilety.aia.pl. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie odnaleźć wiadomości wysłanej z serwisu bilety.aia.pl, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić wszelkie foldery, w których gromadzi wiadomości niepożądane (SPAM) a następnie skontaktować się z właścicielem serwisu w celu zmiany adresu email na jaki zostanie ponowiona wysyłka Towaru.
 4. Wysyłka Towaru jest wolna od opłat. 

Oferowane towary mają formę usług szczegółowo opisanych w sklepie internetowym lub biletów wstępu, mających formę kodu, który należy wpisać do terminalu umieszczonego przy wejściu do obiektu.Kod wstępu należy wykorzystać jednorazowo. Możliwość wykorzystania kodu nie jest ograniczona czasowo. Kod traci ważność w momencie jego wykorzystania. 6.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia określonych dni z możliwości realizacji zakupionej usługi lub biletu wstępu z uwagi na odbywający event częściowo lub całkowicie uniemożliwiający swobodne korzystanie z obiektu. Sprzedawca może poinformować o tego rodzaju wydarzeniach na stronie internetowej www.aagolfclub.pl. Zalecany jest również kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą celem upewnienia się przez Klienta czy w danym dniu obiekt jest w pełni udostępniony do korzystania. Przed zakupem towaru (lub dniem planowanego wstępu na obiekt) będącego biletem wstępu warto upewnić się telefonicznie +48 535 987 742, 42 632 00 00  lub mailowo – park@aia.pl, czy na terenie pola golfowego i parku rzeźby nie odbywa się event ograniczający swobodne korzystanie z terenu. Podobne informacje pojawiają się zazwyczaj w aktualnościach na stronie www.aagolfclub.pl. W przypadku braku możliwości pełnowartościowego skorzystania z pola golfowego lub zwiedzenia parku rzeźby, możliwe jest wykorzystanie biletu w innym terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.7.   Obiekt jest obiektem samoobsługowym czynnym całorocznie w godzinach 8.00 -22.00, 7 dni w tygodniu.

8. Towar będący biletem (e-mail wraz z kodem) należy zachować na wypadek kontroli przez pracownika obiektu.

§ 5 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania Towaru, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym Sprzedawcę. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu Towarów będących biletami wstępu na obiekt zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 t. j. z późn. zm.) 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu płatności na dokonanej przez Konsumenta na rachunek bankowy, z którego płatność była wykonana.
 5. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy  na adres park@aia.pl. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza (stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta), jednak nie jest to obowiązkowe. 

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

„SENATOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Łagiewnicka 54/56,

91-463 Łódź, Polska

park@aia.pl

Ja ………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia nr ……………………………………………………………..

data odbioru zamówienia to ……………………………………………………………..

imię i nazwisko: ……………………………………………………………..

numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej ceny:

…………………………………………………………………………………………………..

adres……………………………………………………………………………………………

data: ……………………………………………………………..

podpis: ……………………………………………………………..

§ 6 Procedura reklamacji 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. 
 2. Reklamacja może zostać złożona na adres e-mail Sprzedawcy: park.aia.pl. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dowód zakupu Towaru, rodzaj i datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży poprzez wymianę lub naprawę lub, jeżeli wymiana lub naprawa nie jest możliwa albo wymaga nadmiernych kosztów, żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, dane kontaktowe składającego reklamację
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub w przypadku gdy naprawa lub wymiana nie jest możliwa albo wymaga nadmiernych kosztów, obniży cenę lub zwróci wartość kupionego Towaru.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

§ 7 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. 
 2. Klient posiadający konto w Sklepie zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez Sprzedawcę w drodze. korespondencji e-mail. 
 3. W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu Klientowi, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w Sklepie w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 t. j. z późn. zm.) z  oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 t. j.), .
 2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Konsumentem  będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem  będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy „bilety.aia.pl” działający pod adresem www.bilety.aia.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma:

„SENATOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą przy ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 w Łodzi, w Polsce

Zarejestrowana pod numerem NIP: 7292603104, Regon: 100211857, KRS: 0000261585, zwana także zamiennie „Usługodawcą, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalności Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad zwiększających ich cyberbezpieczeństwo.
 • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 • Przechowywanie haseł – Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Usługi afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. 

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – CyberFolks. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w obrębie gramic Unii Europejskiej. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – „SENATOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, Polska

 • Adres poczty elektronicznej – park@aia.pl
 • Numery telefonu: +48 535 987 742, 42 632 00 00  

§15 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu: https://bilety.aia.pl/?page_id=3
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

REGULAMIN OBIEKTU POLA GOLFOWEGO A&A ARKADIA I EUROPEJSKIEGO PARKU RZEŹBY A&A W PABIANICACH   

1§ POLE GOLFOWE A&A ARKADIA

1.Na obiekcie A&A ARKADIA obowiązują zasady etykiety golfa.

2.Prawo gry na polu golfowym mają osoby posiadające kartę handicapową, zieloną kartę lub pozwolenie Kierownictwa bądź Managera Klubu lub osoby towarzyszące golfiście. 

3.Członkowie A&A Golf Club oraz golfiści, którzy dokonali zakupu biletu są odpowiedzialni za osoby im towarzyszące podczas gry na polu.  

4.Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu A&A ARKADIA (szczególnie z Driving Range i greenów na Akademii Golfa) tylko pod opieką osoby dorosłej.  

5.Na całym obiekcie A&A ARKADIA można używać tylko miękkich kolców tzw. soft spikes.  

6. Na terenie pola golfowego prawo udzielania lekcji gry w golfa posiadają wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę Kierownictwa A&A GC. 

7.Na polu i terenach treningowych obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.  

8.Na polu i terenach treningowych istnieje obowiązek naprawiania divotów na fairwayach a przede wszystkim obowiązek naprawiania ballmarków na greenach oraz posiadanie pitch forków do naprawy zagłębień powstałych po lądowaniu piłki.

9.Wszystkie osoby przebywające na terenie pola golfowego mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników obsługi pola golfowego. 

10.Zakazana jest gra na polu piłkami z driving range pod rygorem usunięcia gracza z terenu pola a w przypadku powtarzającej się sytuacji usunięcie z listy Członków A&A GC bez konieczności zwrotu członkostwa przez Klub. 

11.Pracownicy pola golfowego mają prawo odmówić wstępu lub wyprosić z obiektu osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz zasady etyki golfowej.

12.Należy zachować szczególną ostrożność przebywając w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych do tego celu ścieżkach.

13.Kierownictwo i Manager A&A GC ma prawo zamknąć obiekt golfowy ze względu na złe warunki atmosferyczne lub z innych ważnych powodów, organizacji spotkań zewnętrznych po uprzednim powiadomieniu Członków Klubu drogą mailowa oraz zamieszczeniem informacji na stronie www.aagolfclub.pl  

14.Kierownictwo lub Manager Klubu podejmuje decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu golfowego na terenie pola golfa A&A Arkadia w Pabianicach o czym informuje drogą mailową Członków Klubu jednocześnie zamieszczając informację na stronie www.aagolfclub.pl

15.Zabrania się:

-używania piłek z driving range do gry oraz grania żółtymi piłkami na polu golfowym
-trenowania chippowania wokół putting greenu
-wyrzucania niedopałków na trawę  

16. Zasady bezpieczeństwa na Driving Range: 

– Zakaz używania driverów na Driving Range pod groźbą kary 100 zł lub pozbawienia prawa korzystania z drivingu

– Granie z trawy na Driving Range tylko dla członków Premium i osób, które wniosły specjalną opłatę roczną za granie z trawy

– Granie z bunkru i chipowanie z trawy tylko dla członków Premium i osób, które wniosły specjalną opłatę roczną za granie z trawy

– Na stanowisku podczas uderzania i trenowania może przebywać tylko jedna osoba

– Przechodząc obok stanowisk należy zachować szczególną ostrożność, nie wolno zbierać wybitych piłek  

– Kierownictwo i Manager A&A GC mają prawo odmówić wstępu lub wyprosić z obiektu osoby niestosownie ubrane lub zachowujące się nieodpowiednio.  

– Kierownictwo i Manager A&A GC ma prawo zamknąć obiekt golfowy ze względu na panujące złe warunki atmosferyczne w trybie natychmiastowym (ulewa, wichura).  

– Nieprzestrzeganie etykiety golfa i niniejszego regulaminu grozi zawieszeniem możliwości korzystania z obiektów Klubu.  

– Na terenie pola golfowego obowiązuje zakaz nabywania piłeczek od osób przygodnych.  

– Gracze mają obowiązek zawiadomienia pracowników pola lub Managera o dostrzeżonych na polu nieprawidłowościach. 

-Gracze nie mogą swoim zachowaniem stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla pracowników na polu i muszą im dać czas na spokojne usunięcie się z terenu gry.

17. Sprzedający i A&A GC nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad wskazanych w niniejszym regulaminie, a w szczególności za uszkodzenie ciała oraz za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.  

2§ EUROPEJSKI PARK RZEŹBY A&A

 1. Dzieci zwiedzające obiekt muszą znajdować się pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie parku odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 2. Zabrania się dotykania, niszczenia rzeźb będących częścią stałej parkowej ekspozycji oraz siadania i wspinania się na nie.
 3. Za szkody wyrządzone na terenie Europejskiego Parku Rzeźby A&A odpowiadają osoby, które daną szkodę wyrządziły.

4.   Zarządca obiektu ma prawo zamknąć obiekt ze względu na panujące złe warunki atmosferyczne w trybie natychmiastowym (ulewa, wichura).  

5.   Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstałe w trakcie zwiedzania parku, a w szczególności za uszkodzenie ciała oraz za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.  

3§ ZASADY WSPÓLNE OBIEKTU 

(POLA GOLFOWEGO I PARKU RZEŹBY)

 1. Pole golfowe A&A Arkadia i Europejski Park Rzeźby A&A znajdują się na jednym, wspólnym terenie. 
 2. Zwiedzanie Parku Rzeźby i gra na polu golfowym są możliwe wyłącznie pod warunkiem zachowania zasad sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Obiektem pola golfowego i parku rzeźby zarządza firma: 

„SENATOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą przy ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 w Łodzi, w Polsce

Zarejestrowana pod numerem NIP: 7292603104, Regon: 100211857, KRS: 0000261585, 

Kontakt z zarządcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu: +48 535 987 742, 42 632 00 00  

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: park@aia.pl

 1. Obiekt jest monitorowany i samoobsługowy.
 2. Obiekt jest czynny całorocznie w godzinach 8.00 -22.00, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że gra na polu golfowym jest możliwa jedynie w trakcie trwania sezonu golfowego. Informacje na temat rozpoczęcia i zakończenia sezonu są podawane w aktualnościach na stronie www.aagolfclub.pl i są zależne od warunków pogodowych.
 3. Na terenie obiektu znajdują się zwierzęta: alpaki, daniele, owce, pawie, kury. Zwierzęta są łagodne i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Zaleca się jednak trzymanie bezpiecznej odległości 2 metrów, szczególnie w przypadku Danieli z porożem. Zabronione jest również wypuszczanie zwierząt poza furtkę terenu, na którym się znajdują. 
 4. Na terenie obiektu zabrania się:

– wprowadzania zwierząt o agresywnym, stanowiącym zagrożenie dla innych osób, usposobieniu oraz wprowadzania zwierząt bez smyczy

– grania w gry zespołowe inne niż golf i footgolf

– jazdy na rowerze, wrotkach itp. (przy czym możliwe jest ich wprowadzenie na teren obiektu)

– zaśmiecania obiektu

– głośnego puszczania i słuchania muzyki bez zgody właściciela obiektu

– nadużywania alkoholu i wnoszenia alkoholu bez zgody zarządcy

– dotykania siatek, które są pod napięciem

– karmienia zwierząt pokarmem nieodpowiednim dla danego gatunku i bez zgody zarządcy

– agresywnego, głośnego i niekulturalnego zachowania

       – poruszania się w szpilkach i obuwiu na wąskich po terenach trawiastych

       – niszczenia roślin

       – straszenia i łapania zwierząt

       – rozpalania ognisk, grillowania, odpalania materiałów wybuchowych

8. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych do tego celu ścieżkach.

9. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników obsługi pola golfowego i parku rzeźby.

10. Wszystkie rzeczy znalezione na terenie obiektu powinny być oddane bezpośrednio pracownikowi pola golfowego (tel +48 535 987 742) lub zostawione w namiocie klubowym i zgłoszone pod numerem telefonu: +48 535 987 742 lub 42 632 00 00 lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: park@aia.pl.

11. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad wskazanych w niniejszym regulaminie, a w szczególności za uszkodzenie ciała oraz za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.  

12. Korzystanie z pola golfowego i parku rzeźby dozwolone jest po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi zawieszeniem możliwości korzystania z obiektu. Pracownicy obiektu mają prawo odmówić wstępu lub wyprosić z obiektu osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin.

FacebookInstagramFacebook